اطلاعات همایش

همایش
نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
info.irps@gmail.com

برگزار کننده
دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ
از 1394/02/28 لغایت 1394/02/29
ـ ريز ديرينه شناسي (Micropaleontology)

ـ ديرينه شناسي بي مهرگان (Invertebrate Paleontology)

ـ ديرينه شناسي مهره داران (Vertebrate Paleontology)

ـ ديرينه شناسی گياهي (Paleobotany)

ـ ديرينه شناسي (Paleopalynology)

ـ ديرينه شناسي اثر فسيلها (Ichnology)

ـ بوم شناسي ديرينه (Paleoecology)

ـ جغرافياي زيستي ديرينه (Paleobiogeography)

ـ چينه نگاري زيستي (Biostratigraphy)

ـ چينه نگاري سنگي (Lithostratigraphy)

ـ چينه نگاري رخدادي (Event Stratigraphy)

ـ چينه نگاري ايزوتوپي (Isotope Stratigraphy)

ـ انقراض و عوامل کنترل کننده آن

ـ کاربرد ديرينه شناسي در اکتشاف ذخاير هيدروکربوري