اطلاعات همایش

همایش
دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
045-33516683

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه محقق اردبیلی

تاریخ
از 1394/06/04 لغایت 1394/06/06
-نقش زبان و ادب فارسی در وحدت ملی مردم ایران
-تاریخ ادبیات و سبک شناسی
-دستور زبان، زبان شناسی، تاریخ زبان فارسی و گویش های رایج زبان فارسی
-ادبیات تطبیقی و موضوع های میان رشته ای
-انواع ادبی
-کتاب شناسی، نسخه شناسی و متن پژوهی
-بررسی و تحلیل عناصر هنری و زیبایی شناسی زبان و ادب فارسی
-ادبیات معاصر
-ادبیات انقلاب اسلامی و پایداری
-ادبیات داستانی
-ادبیات کودک و نوجوان
-شیوه های ارتقای جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان علم در جهان
-شیوه های ترویج زبان و ادب فارسی
-بررسی شیوه های بهینه و کاربردی در آموزش زبان و ادب فارسی
-جایگاه زبان و ادب فارسی و ایران شناسی در فراسوی مرزهای ایران
-تأثیرپذیری ادبیات فارسی از فرهنگ اسلامی
-بررسی و تحلیل کتب مرجع ادبی و فرهنگ های تخصصی و موضوعی
-شیوه های آموزش مجازی در رشته زبان و ادبیات فارسی
-امکانات رایانه ای در فعالیت های ادبی
-زبان فارسی و آذربایجان
-تاریخ ادبی اردبیل
-ادبیات آیینی با تکیه بر ادبیات عاشورایی اردبیل
-زبان فارسی و تشیع
سایر موضوعات مرتبط با زبان و ادب فارسی