اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دبیرخانه دایمی همایش ملی باستان شناسی

تاریخ
از 1394/08/25 لغایت 1394/08/26
۱- «مرز و مرزبندی» در دوره های مختلف پیش از تاریخی؛ تعیین و مفهوم سازی .
۲- «برهم کنش های محیطی-انسانی» در دوره های مختلف پیش از تاریخی ایران.
۳- «مطالعات محیطی» در دوره های مختلف پیش از تاریخی ایران
۴- «سازمان و سازمان بندی ها» (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و…) در دوره های مختلف پیش از تاریخی ایران.
۵- «مطالعات و مقایسات میان فرهنگی» در دوره های مختلف پیش از تاریخی ایران و نواحی مجاور آن.
۶- «باستان شناسی پیش از تاریخ، انسان شناسی/مردم شناسی و اتنوآرکیالوژی» در ایران؛ یافته ها و تحلیل ها.
۷- «اندیشه، فرهنگ مادی و تطور» در دوره های مختلف پیش از تاریخی ایران.
۸- فرهنگ های بومی-محلی دشت ها، دره ها، دره/دشت های میان کوهی و ارتفاعات در دوره های مختلف پیش از تاریخی ایران.
۹- «فرایندهای تاثیرگذار بر تحولات» پیش از تاریخی ایران.
۱۰- «فرایندهای تاثیرگذار معاصر بر روند مطالعات پژوهشی» پیش از تاریخی ایران.