اطلاعات همایش

همایش
همایش ملی زبانشناسی و آموزش زبان فارسی ؛ چشم انداز پژوهشهای زبانی در قرن 21

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ
از 1394/12/04 لغایت 1394/12/05