اطلاعات همایش

همایش
بحران آب و تغییر اقلیم

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
آموزش و پرورش کاشان

تاریخ
از 1394/02/31 لغایت 1394/02/31
• فرهنگ سازی مسایل زیست محیطی در بستر آموزش و پرورش
• فرهنگ سازی ضرورت توجه به مسله ی آب و تغییر اقلیم
• معرفی راهکارهای عملی جهت کاهش تبعات بحران
• انرژی های پاک
• گردشگری به عنوان یک راهکار