اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان­ شناسی و تاریخ هنر ایران

تعداد مقالات
0

همراه
09363617489

تلفن ثابت
011-35302701

ایمیل
info@arc-art.ir
وب سایت www.arc-art.ir

برگزار کننده
دانشگاه مازندران

تاریخ
از 1398/02/11 لغایت 1398/02/12
باستان شناسی
• راهبردهای باستان‌شناسی ایران در یک‌صد سال گذشته: تاریخچه، چالش‌ها و راهکارها
• رویکردهای میان‌رشته‌ای در باستان‌شناسی ایران
• باستان‌شناسی دریایی (ساحلی، زیر آب، شناورها)¬¬
• باستان شناسی سواحل خلیج فارس، دریای عمان و دریای مازندران
• انسان‌شناسی پیش از تاریخ ایران
• باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران
• نظریه‌ها و راهبردهای نوسنگی‌گرایی در ایران
• ظهور جوامع پیچیده در دوره مس و سنگ: الگوی استقرار، اقتصاد، رتبه‌بندی اجتماعی، فناوری‌ها و برهم‌کنش‌ها
• دوران مفرغ در فلات ایران: حاکمان و جامعه، تولید و توزیع مؤسساتی، روابط فرهنگی و مبادلات تجاری فلات ایران در دوران آهن
• کاربرد روش‌ها و مطالعات میان‌رشته‌ای در پژوهش‌های باستان شناسی
• جایگاه و اهمیت متون و اسناد نوشتاری در پژوهش‌های باستان‌شناسی تاریخی
• باستان‌شناسی عیلام: حلقه مفقوده باستان‌شناسی تاریخی
• اهمیت و ضرورت مطالعات شناسی و فرهنگ و زبان‌های باستانی در پژوهش‌های باستان‌شناسی تاریخی
• کاربست لایه نگاری و روش‌های گاهنگاری مطلق در پژوهش‌های دوران تاریخی
• الگوهای استقرار در محوطه های تاریخی ایران
• برهم‌کنش‌های فرهنگی محوطه‌های تاریخی ایران با مناطق همجوار
• چشم‌اندازهای نوین در مبانی نظری و روش‌شناسی باستان‌شناسی تاریخی ایران و جهان
• از میراث بازمانده تا آثار معاصر: آسیب‌شناسی و چالش‌های باستان‌شناسی دوران اسلامی به‌عنوان دوران زنده و پابرجا
• جایگاه ادبیات شفاهی و مکتوب در حوزه مطالعات باستان‌شناختی دوران اسلامی
• از مجموعه‌ها تا موزه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی: شناسایی، گردآوری، مستند نگاری، حفاظت، عرضه و نشر آثار
• مطالعات باستان‌سنجی و فناوری اطلاعات در حوزه باستان‌شناسی دوران اسلامی: سیر تحول، کاربرد و دستاوردها
• شبکه‌های ارتباطی: بستر جغرافیایی و نقش راه‌ها در مبادلات اقتصادی، سیاسی، نظامی، مذهبی و اجتماعی
• باستان‌شناسی پهنه های فرهنگی شهری و برون‌شهری و بناهای دوران اسلامی و احیاء و کاربری آن‌ها با نگاه به چالش‌های امروزی میراث باستان‌شناختی، آمایش فرهنگی سرزمین و حیات پایدار
هنر
• چالش‌های پیش روی پژوهش در تاریخ هنر ایران
• تجزیه و تحلیل فرمی و محتوایی آثار معماری ایران
• مطالعات تطبیقی معماری و تزئینات وابسته به آن در هنر و معماری ایرانی
• نقش معماری کهن ایران در توسعه معماری جهان اسلام در ادوار مختلف
• هنرهای صناعی و تداوم آن در ادوار تاریخی ایران
• مطالعات تطبیقی نگارگری ایرانی
• ارتباط ادبیات و دیگر هنرها در دوره اسلامی
• منبع تاریخ هنر ایران (پیش از اسلام و دوران اسلامی)
• نقش بسترهای اقتصادی و اجتماعی در رشد و تعالی تاریخ هنر ایران
• تاریخ‌نگاری هنر و نقد آن در هنر ایران
• رویکردهای مطالعه و تحلیل در هنر ایران
• رویکردهای جدید نقد هنر و میزان کاربرد آن در هنر ایران