اطلاعات همایش

همایش
نخستین کنگره کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
شرکت ساج گستر کاسپین

تاریخ
از 1394/08/27 لغایت 1394/08/29
• سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
• WEBGIS
• MOBILEGIS
• سنجش از دور RS
• پرنده بدون سرنشین UAV
• سیستم موقعیت یاب جهانی GPS