اطلاعات همایش

همایش
کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی

تعداد مقالات
0

همراه
09359869329

تلفن ثابت

ایمیل
EDMR1962@gmail.com
وب سایت www.icedmr.com

برگزار کننده
: مرکزآموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

تاریخ
از 1396/03/03 لغایت 1396/03/04
• مخاطرات لرزه ای
• مهندسی زلزله و حرکات شدید زمین
• دینامیک خاک
• اثرات سایت و مطالعات خردمقیاس در زمینه زمین لرزه
• مهندسی ژئوتکنیک زلزله
• اندرکنش خاک-پی-سازه
• طراحی عملکردمبنا بر اساس سازه ها
• تست ها انجام شده در آزمایشگاه و در محل و ارزیابی سلامت ساختاری سازه ها
• تاسیسات مقیاس بزرگ برای مقاصد مهندسی زلزله
• طراحی لرزه ای و تجزیه و تحلیل مقاومت ساختمان های بتنی
• طراحی لرزه ای و تجزیه و تحلیل سازه های فلزی
• طراحی لرزه ای و تجزیه و تحلیل ساختمان های بنایی
• طراحی لرزه ای و تجزیه و تحلیل پل
• طراحی لرزه ای و تجزیه و تحلیل سازه های ویژه
• نوسازی لرزه ای و تقویت سازه ها
• سونامی و ارزیابی ریسک ساختمان ها و زیربناها
• عملکرد لرزه ای و مقاوم سازی بناهای تاریخی
• سیستم های کنترل فعال و منفعل سازه
• مهندسی تاسیسات زلزله
• ارزیابی ریسک ساختمان های حیاتی، زیرساخت ها، سیستم های خدماتی و تاسیسات صنعتی
• مدل های اقتصادی و اجتماعی ارزیابی میزان خسارت زلزله و کاهش آن
• حفاظت در مهندسی عمران و روش شناسی و سیاست های کاهش ریسک زلزله