اطلاعات همایش

همایش
دومین کنگره بین المللی عرفان در کلام مولانا

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه محقق اردبیلی

تاریخ
از 1397/01/26 لغایت 1397/01/27
- مولانا و افکار عرفانی وی

- دیدگاه فلسفی در اشعار مولوی

- شخصیت ادبی و عرفانی مولوی

- مولوی و مولوی خانه ها

- نقش مولوی در شکل دهی فرهنگهای مشترک فارسی- ترکی

- مفاهیم انسان، حقوق انسانی، مثبت اندیشی در مولانا

- نقش مولوی خانه ها در شکل گیری آثار هنری و فرهنگی

- دیدگاه مولوی در ادبیات دیوانی دوران عثمانی

- نقش مولوی در انتقال ایدئولوژی اسلامی به دنیای ترک

- مقایسه دیدگاه فلسفی و جهان بینی بین گوته و مولانا

- مولانا و ادبیات مولویه

- نقش مثنوی معنوی در تثبیت ارزشهای اجتماعی و فرهنگی

- مولوی و اندیشه های وی

- مولوی و ادامه دهندگان راه وی

- نقش خانواده مولوی از دیرباز تا به امروز در توسعه شخصیت ادبی- فکری مولوی

- صناعت ادبی در مثنوی مولوی

- علم بیان و علم معنا در آثار مولوی

- تصوف و مولوی

- نای و نی در مثنوی و نگاه مولوی

- نشانه های تأثیر گرفته از اندیشه های مولوی در جهان امروز

- مولوی و ادبیات معاصر

- دیدگاه مولوی و چالشهای آن در ادبیات پست مدرن

- بازشناخت شخصیت زاهد و عارف در دیدگاه مولوی

- سنت تصوف در دیدگاه مولوی

- شب عروض و رقص سماع و مفاهیم آن

- مولویه چهره ای از زیبایی شناسی ادبیات اسلامی

- مولوی و شمس از دید تأثیر و تأثر

- میراثداران مولوی

- شخصیت فلسفی و علم اندیشه

- وضعیت مولوی خانه ها در جهان امروز

- نقس یونسکو در جهانی شدن مولوی

- مولوی پل اندیشه و تفکر میان شرق و غرب

- مفهوم عشق در مثنوی مولوی

- مولوی در فرهنگ عامه