اطلاعات همایش

همایش
پنجمین همایش ملی متن پژوهی ادبی سبک شناسی بلاغت نقد

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
هسته مطالعات ادبی

تاریخ
از 1397/02/18 لغایت 1397/02/18
معرفی مباحث نظری جدید در سبک‌شناسی، بلاغت و نقد ادبی.
- سبک‎شناسی و زبان‎شناسی

- روش‎ مطالعات کمی در سبک‎شناسی

- سبک‎شناسی پیکره‎ای/ چند رسانه‎ای / فمنیستی/ انتقادی/ شناختی/

- سبک‌شناسی و ترجمه

نقد و برسی نظریه‎های موجود در سبک‎شناسی، بلاغت و نقد ادبی.
بررسی تاریخچه‎و تطور مطالعات سبک‎شناسانه، بلاغت و نقد ادبی در ایران.
بررسی نگاه تذکره نگاران به آثار شاعران و نویسندگان.
بومی‎سازی و نظریه‎پردازی در حوزه‎ی سبک‌شناسی، بلاغت و نقد ادبی.
تحلیل متون از منظر سبک‎شناسی، بلاغت و نقد ادبی.
کتاب‌شناسی و معرفی و نقد آثار برجسته سبک‌شناسی، بلاغت و نقد ادبی.
مطالعات بینارشته‌ای در سبک‎شناسی، بلاغت و نقد ادبی.
سبک‎شناسی، بلاغت و نقد ادبی به مثابه‎ی حوزه‎ای میانه‎رشته‎ای
تحلیل متون ادب فارسی بر مبنای نگره‌ها و نظریه‌های غربی، آسیب‌ها و ضرورت‌ها.
بررسی نگاه تقادانه تذکره‌نگاران بر آثار شاعران و نویسندگان.
تحلیل ادبیات نمایشی و هنرهای زیبا از منظر سبک شناسی، بلاغت و نقد ادبی.
نیازسنجی و راهکارهای نوین آموزشی در عرصه‌ی سبک شناسی، بلاغت و نقد ادبی.
و دیگر موضوعات مرتبط با سبک شناسی، بلاغت و نقد ادبی.