اطلاعات همایش

همایش
دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
031-37932659

ایمیل
conf.ui.ac.ir/segi

برگزار کننده
دانشگاه اصفهان

تاریخ
از 1397/06/14 لغایت 1397/06/15
زمین شناسی اقتصادی
پترولوژی “مرتبط با زمین‌شناسی اقتصادی”
اکتشافات ژئوشیمیایی
اکتشافات ژئوفیزیکی و ذخایر معدنی
سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و اکتشافات مواد معدنی
اقتصاد معدنی و خشکسالی
زمین شناسی زیست محیطی
کانه آرایی با تاکید بر فرآیند مطالعات کانی شناختی و بافت