اطلاعات همایش

همایش
چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
024-33054076

ایمیل
ssi@ferdowsi.um.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه زنجان

تاریخ
از 1397/08/02 لغایت 1397/08/03
مدل سازی سیستم های هیدروکربوری
شیل های نفتی ، گازی و زغالسنگ ها
رخساره ها، دیاژنز و کیفیت مخزنی
محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی
مطالعات ژئوشیمی رسوبی
تکتونیک و رسوبگذاری
ایکنولوژی و محیط دیرینه
نهشته های کواترنری و آبخوان ها
رسوبات و فرآیندهای زیست محیطی
ژئوتوریسم در ارتباط با پدیده های رسوبی
کانسارهای رسوبی