اطلاعات همایش

همایش
ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

تعداد مقالات
0

همراه
09032751020

تلفن ثابت
۰۲۱۴۴۹۹۱۶۸۴-۶

ایمیل
وب سایت www.ifmc.ir/fa

برگزار کننده
کارگروه سیل وزارت نیرو(شرکت مدیریت منابع آب ایران)

تاریخ
از 1397/05/20 لغایت 1397/05/21
• خدمات مهندسی برای مدیریت سیلاب- مدل‌سازی سیلاب در حوضه‌های آبریز کوچک و کوهستانی - کاهش مخاطرات سیل در چارچوب مهندسی رودخانه و اقدامات سازه‌ای هدایت، کنترل و مدیریت سیلاب - شبیه‌سازی، کنترل و هدایت سیلاب‌های واریزه‌ای - شبیه‌سازی شکست سد و مدل‌سازی ریسک آن - رویکردهای نوآورانه مدیریت سیلاب - سیلاب و اثرات زیست‌محیطی آن - اثرات سیل بر زیرساخت‌های حمل و نقل - سیلاب و راه‌های کاهش خسارت بر پل‌ها - مدیریت بهینه مخازن سدها در کاهش ریسک خسارت سیلاب - مدیریت کیفیت آب در شرایط سیلاب - فناوری‌های نوین سنجش ویژگی‌های کمی و کیفی سیلاب - روش‌های مدلسازی و تخمین خسارت سیل
• اثر تغییرات اقلیمی و انسانی بر سیلاب- ارزیابی اثر تغییرات اقلیمی گذشته و آینده بر مشخصات سیلاب - راهکارهای افزایش ظرفیت رودخانه‌ها برای مدیریت سیلاب در شرایط تغییراقلیم و تطابق با ریسک سیلاب - ارزیابی سهم دستکاری‌های انسانی در حوضه‌های آبریز بر تواتر و شدت سیلاب‌ها - روش‌های تحلیل آماری سیلاب در شرایط تغییرات محیطی
• سیل از منظر حکمرانی آب- جایگاه مدیریت سیل در رویکرد مدیریت جامع منابع آب - آموزش، آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی و نقش آن‌ها در مدیریت سیلاب‌ - ارزیابی ساختار مدیریت سیلاب کشور - بیمه و مدیریت ریسک سیلاب - ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سیلاب - راهکارهای ارتقاء مشارکت اجتماعی در مدیریت سیلاب - نقش سازمان‌های مردم نهاد در مدیریت سیلاب - چارچوب‌های حاکمیتی برای مدیریت ریسک سیلاب - نقش برنامه‌ریزی منطقه‌ای و شهری در کاهش مخاطرات سیلاب
• پیش‌بینی و پیش هشدار سیلاب- تجارب موفق و ناموفق ملی و بین‌المللی در زمینه پیش‌بینی و هشدار سیلاب - کاربرد مدل‌های پیش‌بینی بارش و رواناب در مدیریت سیلاب - پیشرفت‌های علمی و فناوری در ابزارهای پایش و پیش‌هشدار سیل - راهکارهای اشتراک سریع اطلاعات مربوط به سیلاب برای کاهش تلفات
• مدیریت سیلاب‌های شهری- از دست رفتن آبخوان‌ها و افزایش رویداد سیل - الگوی توسعه شهری مبتنی بر تقابل با سیل و مشکلات آن - الگوی توسعه شهری سازگار با فعالیت‌های اکوسیستم و امتیاز آن - مدیریت کاربری اراضی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و شهری و شهرسازی در کاهش مخاطرات سیلاب - پایش سیستم‌های مدیریت سیلاب شهری - سیستم‌های کنترل و هدایت سیلاب شهری - شبیه‌سازی جریان‌های واریزه‌ای - سیستم‌های کنترل و هدایت جریان‌های واریزه‌ای - مدیریت رودخانه‌ها و سیلاب شهری - تدوین برنامه عملیاتی مدیریت سیلاب شهری (Action Plan) - نقشه‌ی خطرپذیری سیل و مسایل مترتب با آن - اثر سیل بر زیرساخت‌های توسعه شهری (شبکه حمل‌ و نقل، تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات)