اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش علمی سنجش از دور زمین شناختی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران

تاریخ
از 1397/09/21 لغایت 1397/09/23
-هوا و اقلیم
-مجموعه علوم جغرافیایی
-مجموعه علوم کشاورزی
-مجموعه علوم منابع طبیعی و محیط زیست
-مجموعه علوم زمین شناسی
-مخاطرات طبیعی