اطلاعات همایش

همایش
سومین همايش ملي ودومین همایش بین المللی علوم محيط زيست، کشاورزي ومنابع طبيعي

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
08138280971

ایمیل
conf.arzyaban@gmail.com

برگزار کننده
نجمن علمی پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا

تاریخ
از 1397/07/26 لغایت 1397/07/26
• آلودگی‌های محیط زیست
• مدیریت محیط زیست
• روش های ارزیابی محیط زیست
• محیط زیست و آمایش سرزمین
• پساب و پسماند ومحیط زیست
• انرژی ومحیط زیست
• تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست
• کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در محیط زیست
• تالاب ها و محیط زیست
• دریا ها ومحیط زیست
• حقوق ومحیط زیست
• سنجش از دور ومحیط زیست
• آموزش ومحیط زیست
• برنامه ریزی ومحیط زیست
• فرهنگ ومحیط زیست
• مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
• مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
• آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
• علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
• هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
• سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
• شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
• تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
• پدافند غيرعامل و امنیت زیستی
• علوم باغبانی و فضای سبز
• حشره شناسی کشاورزی
• علوم تکنولوژی نهال و بذر
• زراعت و اصلاح نباتات
• علوم دام و دامپزشکی
• جنگل و مرتع و بیابان
• علوم شیلات و آبزیان
• علوم و صنایع غذایی
• آبیاری و زهکشی
• توسعه روستایی
• و سایر موضوعات و پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری مرتبط با همایش