اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی راهبردهای توسعه شرق ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
054-31136788

ایمیل
ncsderi@usb.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ
از 1396/02/13 لغایت 1396/02/14
- ظرفیت¬های اقتصادی شرق ایران در توسعه متوازن و تحقق سیاست¬های اقتصاد مقاومتی
نقش و جایگاه مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و بازارچه¬های مرزی در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست¬های اقتصاد مقاومتی
ظرفیت صنایع دستی و کسب و کارهای خانگی در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست¬های اقتصاد مقاومتی
نقش بخش صنایع و معادن در توسعه شرق ایران در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست¬های اقتصاد مقاومتی
ظرفیت بخش کشاورزی و شیلات در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست¬های اقتصاد مقاومتی
ظرفیت گردشگری در توسعه شرق ایران
ظرفیت زیرساخت¬های حمل و نقل، بنادر و ترانزیت در توسعه شرق ایران
چگونگی تخصیص و تجهیز منابع دولتی و خصوصی در توسعه زیرساخت¬ها در راستای توسعه شرق ایران
نقش سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی در توسعه شرق ایران و راهکارهای جذب آن
چالش¬ها و فرصت¬های تامین منابع مالی سرمایه¬گذاری¬ها با رویکرد مذاهب مختلف اسلامی و نقش آن در توسعه شرق ایران
- تحلیل نقش وجایگاه فقر، توسعه انسانی و نابرابری¬های اجتماعی و اقتصادی در شرق ایران و ارائه مدل توسعه اجتماعی درونزا
تحلیل وضعیت زیرساخت¬های اجتماعی در شرق ایران
بررسی موانع توسعه انسانی در شرق ایران
تحلیل شاخص¬های فقر و نابرابری¬های اجتماعی و اقتصادی در شرق ایران
تحلیلی از آسیب¬های اجتماعی و ارائه یک مدل اجتماعی درونزا با توجه به ظرفیت¬های اجتماعی شرق ایران
نقش سازمان¬های مردم نهاد در توسعه شرق ایران
تحلیل رویکرد سرمایه اجتماعی و توسعه
- تحلیل فضای کسب و کار و ارائه الگوی جامع در راستای تحقق نظام کارافرینی پویا در شرق ایران
نقش آموزش مهارت¬های مختلف در راستای توسعه انسانی در توسعه شرق ایران
راهکارهای توسعه نظام کارآفرینی پویا در راستای توسعه شرق ایران
تحلیل فضای کسب وکار در منطقه شرق ایران و ارائه راهکارهای ارتقای وضعیت آن
نقش شرکت¬های دانش بنیان در توسعه شرق ایران با تاکید بر سیاست¬های اقتصاد مقاومتی
نقش و جایگاه خوشه¬های صنعتی و خوشه¬های کسب و کار در توسعه نظام کارآفرینی پویا در شرق ایران
- نقش حکمرانی خوب و نهادهای اجرایی بخش دولتی و خصوصی در توسعه شرق ایران
- نقش محیط زیست و منابع طبیعی در توسعه شرق ایران
ظرفیت انرژی¬های تجدیدپذیر در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست¬های اقتصاد مقاومتی
اثرات تغییر اقلیم بر محیط زیست، خشکی و خشکسالی
تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه¬های سرمایه¬گذاری محور شرق ایران
سیاست های نوسازی، بهسازی و مدیریت پایدار منابع آب و انرژی
توسعه کارآفرینی در راستای حمایت، حفاظت و مدیریت محیط زیست شرق ایران