اطلاعات همایش

همایش
سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی

تعداد مقالات
0

همراه
09023031404

تلفن ثابت
021-89784791

ایمیل
info@science1404.com
وب سایت www.adabiatfarsi.com

برگزار کننده
دانشگاه دهلی هند، دانشگاه دولتی هرات افغانستان

تاریخ
از 1397/09/15 لغایت 1397/09/15
• افکار، محیط و اندیشه فردوسی:
• بررسی جهان بینی ملی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فردوسی
• محیط و شرایط حاکم بر اندیشه های فردوسی
• بررسی زوایای پنهان و ناگفته های حیات فردوسی
• جغرافیا، فرهنگ و نژاد در شاهنامه فردوسی
• ساختار و محتوای شاهنامه:
• بررسی تاثیر شاهنامه بر جهان بینی ملی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی فارسی زبانان
• شاهنامه در آثار و اندیشه های غیر فارسی زبانان
• نسخه ها، تصحیح ها، شرح ها و ترجمه های شاهنامه
• تفسیرها، تاویل ها، تمثیل ها و کنایات شاهنامه
• مقایسه تطبیقی شاهنامه با دیگر آثار فاخر ادبی جهان
• ابعاد تاثیر شاهنامه بر احوال جهان:
• تاریخ کتبی و شفاهی ایران، اقوام و ملل در شاهنامه
• تاثیر شاهنامه بر اندیشه و اجتماع اقوام مختلف پارسی زبان
• جایگاه فردوسی و اثر شاهنامه در ادبیات فارسی
• شاهنامه و رشد حماسه های ملی در جهان
• مفاهیم اجتماعی و جایگاه های انسانی در شاهنامه:
• انسان محوری در شاهنامه فردوسی
• جایگاه زن در شاهنامه فردوسی
• اساطیر و واقعیت در شاهنامه
• هنر و معماری ایرانی در شاهنامه فردوسی
• سایر موضوعات مرتبط با فردوسی و شاهنامه