اطلاعات همایش

همایش
مفهوم بدی و اششکال بیان آن در ادبیات

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز

تاریخ
از 1395/08/23 لغایت 1396/08/24
«انسان» و «بدی»

- بحران هویت، زبان و جسم وهم­آلود

- روانکاوی، بدی و ناخودآگاه

- جنون و مرگ به مثابۀ الزامات تراژیک

- رنج مسرت­آمیز

- ترس، جهان موهوم و جلوه­گری پلیدی«جامعه» و «بدی»

- بازگشت تراژدی در دورۀ معاصر

- تجدد و ارزش­های اخلاقی

- «خواننده» و «دریافت» ادبیات بیمارگون

- آزادی اندیشه : مسألۀ دموکراسی

- احساس ناامنی و تروریسم«فلسفه» و «بدی»

- میل به رهایی، عصیان

- فردگرایی و شکاکیت فلسفی، مکتبی و سیاسی

- بدی با کارکردی تربیتی : نقد بدی از طریق نمایش آن

- جنبۀ انتقادی و هجوآمیز توصیف تیرگی

- غیربومی­گرایی و جستجوی امر ناشناخته : تقابل مطلوب / واقعی

«زبان» و «بدی»

- نگاه تطبیقی و بینامتنی به ادبیات بیمارگون

- چهرۀ شر در جریان­های مختلف ادبی

- فنون و فرآیندهای ادبی بیان بدی

- نوع­شناسی بدی

- تحلیل زبانشناختی احساس و هیجان سیاه