اطلاعات همایش

همایش
اولين همايش بحران درياچه نمك و پديده گرد و غبار در حوضه مركزي ايران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
استانداری استان قم، دانشگاه قم

تاریخ
از 1396/02/06 لغایت 1396/02/07
تاثيرات متقابل عوامل اقليمي و زيست محيطي بر درياچه نمك
تاثير بحران درياچه نمك بر افزايش گرد و غبار
تاثيرات متقابل بحران درياچه نمك و منابع آبي
تاثيرات متقابل بحران درياچه نمك و منابع طبيعي
تاثير بحران درياچه نمك بر وضعيت كشاورزي
تاثير بحران درياچه نمك و گرد و غبار بر سلامت مردم
تاثيرات اقتصادي، اجتماعي و سياسي بحران درياچه نمك
منشايابي چشمه­ ها و كانون­هاي گرد و غبار با استفاده از روش­هاي هواشناسي
تاثير توسعه كمربند سبز شهري در كنترل و كاهش پديده گرد و غبار
شناخت فرصت­ها و ظرفيت­هاي موجود در درياچه نمك
شيمي، محيط زيست و حفظ منابع آب و خاك


فرهنگ سازي و مديريت بحران