اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین درایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه صنعتی شاهرود

تاریخ
از 1396/11/10 لغایت 1396/11/11