اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی آسیب شناسی درس نامه های رشته زبان و ادبیات فارسی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه شهید چمران اهواز

تاریخ
از 1396/11/25 لغایت 1396/11/25
مکتب های ادبی
ادبیات معاصر (نثر)
روایت شناسی
ادبیات عامیانه
روش تحقیق
حافظ پژوهی
عرفان و تصوف
نقد ادبی
تاریخ ادبیات