اطلاعات همایش

همایش
سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد مقالات
0

همراه
09144815743

تلفن ثابت
4531505159 98+

ایمیل
wmnre@uma.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه محقق اردبیلی و انجمن آبخیزداری ایران

تاریخ
از 1397/07/10 لغایت 1397/07/11
• خدمات بوم‌سازگان آبخیزها
• سلامت و پایداری آبخیز
• مدیریت حوزه‌های آبخیز رودخانه‌های مرزی
• ابزارها و رویکردهای مدیریت منابع مشترک حوزه‌های آبخیز
• مقیاس‌های ملی و فراملی در مدیریت جامع منابع آبخیز
• تجارب ملی و منطقه‌ای ارتقای اقتصادی-اجتماعی و معیشت‌های جایگزین
• پویایی، اصلاح و احیاء بوم‌سازگان‌های جنگلی و مرتعی
• الگوهای ارزیابی و کاهش آلودگی منابع (آب، خاک و هوا)
• مدیریت و کاربرد منابع لیگنوسلولزی
• فناوری‌های نوین مکانی در منابع طبیعی و محیط زیست
• قوانین و مسائل حقوقی حفظ منابع طبیعی و محیط زیس
• پایش، پیش‌بینی و مدل‌سازی چالش‌های منابع طبیعی و محیط زیست