اطلاعات همایش

همایش
چهارمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن زبانشناسی ایران

تاریخ
از 1396/11/26 لغایت 1396/11/26
_ برچسب‌دهی آوایی واژه و پردازش گفتار

- تحلیل ساخت‌واژه و تقطیع هجایی واژه

- برچسب‌دهی مقولات دستوری

- تجزیه نحوی خودکار

- برچسب‌دهی نقش معنایی

- معناشناسی واژگانی و تهیه شبکه‌های معنایی واژگان

- خلاصه‌سازی خودکار

- یافتن خودکار ارجاع ضمیر

- تشخیص موجودیت‌های نامدار و استخراج اطلاعات از داده زبانی

- استانداردسازی داده زبانی

- پیکره‌های دو یا چند زبانه و ترجمه ماشینی

- سامانه‌های پرسش و پاسخ

- تحلیل احساسات و نظر کاوی

- مدل‌سازی آماری و شناختی زبان

- مدل‌سازی موضوع