اطلاعات همایش

همایش
نخستین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی

تعداد مقالات
0

همراه
09139710529

تلفن ثابت
038-32320371

ایمیل
sku.zagrosconf@gmail.com

برگزار کننده
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

تاریخ
از 1395/06/10 لغایت 1395/06/11
جنگلداری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
مرتع داری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
آبخیزداری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
محیط زیست و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
شیلات و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
علوم زمین و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
محور ویژه1: تغییر اقلیم و چالش ها تأمین منابع آبی در زاگرس مرکزی
محور ویژه 2: زوال بوم سازگانهای زاگرس مرکزی