اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه محقق اردبیلی

تاریخ
از 1395/07/06 لغایت 1395/07/08
آب و محیط زیست:
. علوم پایه محیط زیست
. آلودگیهای محیط زیست ( آب، خاک، هوا)
. تکنولوژیهای نوین در مدیریت و پایش محیط زیست
. برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
. ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های آبی
. شهر و محیط زیست شهری
. اکوسیستم های طبیعی و مناطق حفاظت شده
. هیدرولیک زیست محیطی
. ژئوتکنیک زیست‌محیطی
. کاربرد نانو تکنولوژی در محیط زیست
. کاربرد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور در مهندسی آب و محیط زیست
. دانش بومی و فناوری های نوین در مدیریت آب و محیط زیست
. استاندارسازی،سیستم های مدیریتی،ایمنی،بهداشت و محیط زیست
. مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
. اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
. گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
. مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری
. مدیریت پسماند و بازیافت
. زمین شناسی زیست محیطی
. مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
. نقش پدافند غیر عامل و پدافند زیستی در حفظ و تامین منابع انرژی و محیط زیست
. راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در حوزه مهندسی محیط زیست
. راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در حوزه پدافند زیستی و پدافند غیرعامل
. بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
. اقتصاد، حقوق، فرهنگ و آموزش در محیط زیست
. محیط زیست و علوم مختلف
. مدیریت پایدار و بهینه سازی مصرف انرژی (انرژی‌های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر)
. مدیریت مواد زائد جامد و خطرناک
. مدلسازی عددی مسائل زیست محیطیآلودگی زیست محیطی سواحل دریا
. آلودگی تشعشعی
. آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی
. مسائل زیست محیطی مخازن سد ها
. مهندسی مسائل زیست محیطی تالابها
. سایر مباحث مرتبط با علوم و مهندسی محیط زیست


مدیریت جامع منابع آب:
. مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
. مدیریت جامع منابع آب و توسعه پایدار
. برنامه ریزی و مدیریت جامع و بهم پیوسته منابع آبسطحی و زیرزمینی (IWRM)حوضه های آبریز
. بهره برداری تلفیقی از آب های سطحی و زیرزمینی
. مدیریت و بهره­برداری از مخازن
. ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی صنعت آب
. مدیریت ریسک در مدیریت منابع آبی
. مهندسی ارزش و اقتصاد مهندسی در پروژه های آب
. پدافند غیرعامل در مسائل آب
. انتقال آب بین حوضه ای و بحران آب
. توسعه و کاربرد سیستم های پشتیبانی تصمیم گیریدر مدیریت منابع آب
. تغییر اقلیم و تاثیر آن بر منابع آب
. مدیریت ، پایش و پیش بینی خشکسالی
. مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه های آبریز
. مباحث نوین در هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی
. مدل سازی و روش های نوین در مدیریت منابع آب و خاک
. اقدامات مدیریتی مناسب در مقابله با فرسایش خاک، رسوب و سیل و تغذیه آبخوان ها
. مدل‌سازی و مدیریت سیلاب و سامانه های هشدار سیل
. پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سازه های آبی
. اقتصاد مقاومتی در مسائل آب و محیط زیست
. ارزیابی های اقتصادی - اجتماعی در مطالعات سازه های آبی
. نقش ساختارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی در مدیریت منابع آب
. مدیریت عرضه و تقاضای آب با مشارکت ذینفعان و بهره برداران
. کاربرد RS و GIS در منابع آب
. هیدرولوژی برف و مدل‌های برفابی
. سایر مباحث مرتبط با علوم و مهندسی آب


هیدرولیک ، سازه های آبی و دریایی:
. فناوری‌های نوین در مهندسی هیدرولیک
. مهندسی رودخانه و سواحل
. هیدروانفورماتیک
. هیدرولیک محاسباتی
. هیدرولیک محیط های متخلخل
. هیدرولیک رسوب
. هیدرولیک دریا و سواحل
. مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی
. ماشین‌های هیدرولیکی
. اندرکنش سازه و سیال
. کاربرد مدل های فیزیکی و آزمایشگاهی در مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
. روش‌های عددی در مهندسی آب، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
. روش‌های نوین در ترمیم سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
. مباحث نوین در سد‌سازی
. تجهیزات و روش‌های اندازه‌گیری در مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
. سایر مباحث مرتبط با علوم و مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی و دریایی


آب و فاضلاب:
. تصفیه آب و فاضلاب
. بهینه‌سازی انرژی در تاسیسات آب و فاضلاب
. افزایش بهره‌وری در تاسیسات آب و فاضلاب (طراحی، اجرا و بهره‌برداری)
. مطالعات زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در طرح های آب و فاضلاب
. فناوری های نوین در صنعت آب و فاضلاب
. سیستم های انتقال و توزیع آب
. کاربردهای GISدر مهندسی آب و فاضلاب
. مدیریت تقاضا و مصرف آب
. مدیریت تامین آب
. هیدرولیک جریان در سیستمهای انتقال و شبکه های آب و فاضلاب
. استفاده از نانوتکنولوژی و فناوریهای زیستی در تصفیه آب و فاضلاب
. سایر مباحث مرتبط با علوم و مهندسی آب و فاضلاب