اطلاعات همایش

همایش
نخستین دوره همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به گلستان سعدی)

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
اندیشگاه کتاب خانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ
از 1395/02/06 لغایت 1395/02/06
تحلیل متن
بلاغت و زیبایی شناسی
سبک شناسی
نقد ادبی
مطالعات زبانی
مطالعات بین رشته ای
تاریخ ادبیات
ادبیات تطبیقی
دیگر موضوعات مرتبط با گلستان سعدی