اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

تاریخ
از 1395/08/05 لغایت 1395/08/05
۱- برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای

۲-مدیریت توسعه پایدار منطقه ای

۳- شهر و برنامه ریزی توسعه شهری

۴- روستا و برنامه ریزی توسعه روستایی

۵- شهرسازی و طراحی فضاهای سکونتگاه

۶- مدیریت کشاورزی و توسعه پایدار منطقه ای

۷- برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک منطقه ای

۸- برنامه ریزی گردشگری پایدار

۹- معماری و توسعه پایدار منطقه ای

۱۰- آمایش سرزمین

۱۱- مشارکت،تعاون و توسعه پایدار

۱۲- محیط زیست و توسعه پایدار منطقه ای

۱۳- برنامه ریزی اجتماعی و توسعه پایدار منطقه ای

۱۴- مدیریت شهری و روستایی

۱۵- اقلیم و برنامه ریزی محیطی در مناطق

۱۶-کلان شهرها و توسعه پایدار

۱۷ تئوریها و تکنیکهای برنامه ریزی منطقه ای

۱۸- برنامه ریزی منطقه ای در استان فارس

۱۹-مهاجرتهای روستایی- شهری و گسترش شهرها

۲۰-اقتصاد سیاسی و توسعه منطقه ای