اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس ملی احیا و سازماندهی رودخانه های شهری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
شهرداری تهران و وزارت نیرو

تاریخ
از 1395/02/20 لغایت 1395/02/21