اطلاعات همایش

همایش
چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

تاریخ
از 1395/08/12 لغایت 1395/08/12
• ژئومورفولوژی در آمایش شهری و روستائی
• ژئومورفولوژی ساحلی و آمایش سرزمین
• ژئومورفولوژی جریانی و منابع آب در آمایش سرزمین
• جایگاه نقشه های ژئومورفولوژی در آمایش محیطی
• بنیادهای ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین
• تغییرات ژئومورفولوژیک و جایگاه آن در آمایش سرزمین
• ژئومورفولوژی، آمایش سرزمین در برنامه ششم و چشم انداز آینده
• آمایش سرزمین و میراث های ژئومورفولوژیک و زمین گردشگری
• جایگاه ژئومورفولوژی در مدیریت یکپارچه حوضه های آبخیز
• آمایش سرزمین و مخاطرات ژئومورفولوژیک
• توان های واحدهای ژئومورفولوژیک ایران در آمایش سرزمین