اطلاعات همایش

همایش
چهارمین همایش ملی پژوهش های منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه کردستان

تاریخ
از 1395/07/29 لغایت 1395/07/29
اقتصاد، سرمایه گذاری، توسعه و بیمه محصولات شیلاتی
- نقش بانک ها در تأمین سرمایه مورد نیاز آبزی پروران و صیادان - اهمیت سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در توسعه آبزی پروری پایدار - بیمه محصولات آبزی پروری، شناورهای صیادی و صنایع وابسته
فرآوری آبزیان
فناوری تولید فرآورده های با ارزش افزوده از آبزیان، بسته بندی آبزیان و ...
فناوری نانو و آبزیان
- کاربردهای فناوری نانو در شیلات و آبزی پروری (کاربرد در تصفیه آب، تغذیه، دارورسانی، واکسیناسیون، فرآوری آبزیان و ....) - اثرات فناوری نانو بر آبزیان و بوم سازگان های آبی (سم شناسی نانو مواد در ماهی ها، سخت پوستان، نرمتنان، جلبک ها و ....) - و ...
بیولوژی و فیزیولوژی آبزیان
- یافته های جدید در فیزیولوژی آبزیان - زیست شناسی آبزیان - بیوسیستماتیک آبزیان - و ...
ژنتیک و زیست فناوری آبزیان
- یافته های جدید در کاربردهای فن آوری زیستی در آبزی پروری - ژنتیک ملکولی - ژنتیک جمعیت - روش های جدید اصلاح نژاد در آبزی پروری - و ....
بوم شناسی و مدیریت بوم سازگان های آبی
- بوم شناسی آبهای داخلی - مدیریت بوم سازگان های آبی - پدافند غیرعامل در بوم سازگان های آبی - مشکلات و بحران های پیش روی دریاها و دریاچه ها - آلاینده ها و آلودگی بوم سازگان های آبی (شناسایی، مقابله و ...) - سم شناسی آبزیان (با تأکید بر آلاینده های جدید) - سنجش از دور و کاربردهای آن در مطالعه بوم سازگان های آبی (کاربرد در مدیریت بوم سازگان های آبی، آبزی پروری، صید آبزیان و ...) - و ...
بهداشت و بیماریهای آبزیان
- روش های تشخیص و درمان بیماری های آبزیان - بیماری های ماهیان سردابی، گرمابی، تزئینی و ... - بیماری های سخت پوستان و نرم تنان پرورشی - واکسیناسیون آبزیان پرورشی - مدیریت بهداشتی مزارع آبزی پروری - روش های نوین پیشگیری و درمان بیماری های آبزیان - و ...
فناوری تولید غذای آبزیان
- یافته های جدید در تغذیه آبزیان - روش های نوین ساخت جیره های غذایی آبزیان - تکثیر و پرورش غذای زنده برای آبزی پروری - و ...
روشهای نوین تکثیر و پرورش آبزیان
- تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی - تکثیر و پرورش ماهیان سردابی - تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی - تکثیر و پرورش سخت پوستان - تکثیر و پرورش نرم تنان - سیستم های مداربسته پرورش آبزیان - سیستم های آکواپونیک - و ...